Produkten läggs i kundvagnen

  • | 0 | 0

Handelsbetingelser

 

Klik her for handelsbetingelserne for erhvervskunder 

 

Handelsbetingelser for privatkunder

Salgs- og leveringsbetingelser for forbrugerkøb foretaget hos Maskin-handler Indkøbsringen A/S via www.shopmi.dk

1. Indledning og anvendelsesområde

1.1 www.shopmi.dk og den på hjemmesiden tilknyttede webshop ejes og drives af Maskinhandler Indkøbsringen A/S, Soldalen 1, 7100 Vejle, CVR-nr. 20 78 17 93 (herefter ”MI”).

1.2 Disse salgs - og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for forbrugerkøb af varer foretaget af en forbruger (herefter ”Køber”) via www.shopmi.dk.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1 MIs annoncering af varer og serviceydelser på www.shopmi.dk er en opfordring til at gøre tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før MI har accepteret Købers bestilling af varen. Dette sker først, når Køber modtager en ordrebekræftelse fra MI.

2.2 Efter Køber har afsendt en bestilling, modtager Køber først en kvitte-ring per e-mail for, at MI har modtaget bestillingen. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer der er bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse.

2.3 Hvis MI kan opfylde Købers bestilling, modtager Køber efterfølgende en bindende ordrebekræftelse per e-mail.

3. Annoncerede priser

3.1 De annoncerede priserne gælder kun ved forbrugerkøb.

3.2 De annoncerede priser er opgivet i DKK og er inklusive moms.

3.3 De annoncerede priser er vejledende og kan til enhver tid og uden varsel ændres.

4. Levering

4.1 Varer købt via www.shopmi.dk leveres til den af Køber oplyste adresse. Det er også muligt at afhente købte varer hos MI på adressen Soldalen 1, 7100 Vejle, inden for MIs normale åbningstid.

4.2 Leveringstiden fastsættes af MI efter bedste skøn. Der tages derfor forbehold for udskudt leveringstid. Kan den skønnede leveringstid ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom per e-mail samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted.

4.3 En eventuel forsinkelse i forhold til den først skønnede leveringstid giver ikke Køber ret til at ophæve og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra MI.

5. Betaling

5.1 Køber kan benytte følgende betalingsmåder på www.shopmi.dk:
Dankort/VISA DankortMasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express, JCB og MobilePay.

5.2 www.shopmi.dk benytter Quickpay som betalingsgateway.

5.3 MI opkræver ikke gebyr ved betaling på www.shopmi.dk, og beløbet hæves først på det benyttede betalingskort, når varerne sendes.

6. Mangelansvar og reklamation

6.1 MI opfordrer Køber til ved modtagelsen af varen at undersøge det leverede, herunder kontrollere kvantum og specifikationer, med henblik på at konstatere eventuelle mangler eller fejl.

6.2 Såfremt Køber i forbindelse med undersøgelsen eller på et senere tidspunkt konstaterer mangler eller fejl ved det leverede, skal Køber reklamere over for MI inden rimelig tid. Reklamationer skal stiles til MI på kundeservice@mi.dk.

6.3 Reklamation over mangler ved en vare skal under alle omstændigheder indgives til MI senest to år efter Købers modtagelse af det leverede.

6.4 Den i pkt. 6.3 angivne reklamationsfrist gælder ikke for forbrugsvarer, som kan have en kortere levetid end to år, herunder batterier, dæk, bremser, olie eller sliddele mv. Reklamation over sådanne varer, skal derfor foretages inden udløbet af en sådan kortere levetid.

6.5 Såfremt Køber ikke overholder de angivne reklamationsregler, fortaber Køber retten til at gøre indsigelse.

6.6 I tilfælde af at Køber opdager mangler ved varerne, er Køber berettiget til at gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser, og MI er berettiget til at tilbyde afhjælpning og/eller omlevering i overensstemmelse med købeloven. I den forbindelse bemærkes, at MI ifølge købeloven kan have ret til mere end ét forsøg til at rette en mangel ved varen, før Køber kan kræve passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

6.7 Forandring af eller indgreb i den solgte vare uden MIs udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager MI for enhver forpligtelse. MI er endvidere frit for ansvar, såfremt manglen eller fejlen skyldes fejlagtig brug eller reparation foretaget af Køber eller af en af Køber antaget tredjemand.

6.8 MIs afhjælpning eller omlevering sker på samme vilkår og under samme forudsætning, som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 4.

6.9 Efter at risikoen for varen er overgået til Køber, har MI intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i pkt. 8.

6.10 Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk, hvor der er yderligere oplysninger om reklamationsretten ved forbrugerkøb.

7. Force majeure

7.1 De nedenfor nævnte omstændigheder er eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer opfyldelse af købsaftalen:

7.1.1 Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som MI og Køber ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

7.2 Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er MI berettiget til at annullere købsaftalen uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse.

8. Returnering og fortrydelsesret

8.1 For køb foretaget via www.shopmi.dk, gælder det i pkt. 8 anførte. Det i pkt. 8 anførte gælder også, hvis købet af andre årsager er omfattet af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret.

8.2 Køber har 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. 14-dages fristen beregnes fra den dag Køber modtager varen.

8.3 Køber har selv ansvaret for at gøre sin fortrydelsesret gældende.

8.4 Ønsker Køber at udøve sin fortrydelsesret, skal Køber inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. pkt. 8.2, afgive en utvetydig erklæring herom til MI på kundeservice@mi.dk. Køber kan vælge at benytte MIs standardfortrydelsesformular, der er vedlagt Betingelsernes sidste side, men er ikke forpligtet hertil.

8.5 Varen returneres til følgende adresse: Maskinhandler Indkøbsringen A/S, Soldalen 1, 7100 Vejle.

8.6 Varen returneres i original emballage og forsvarligt indpakket. Køber har ansvaret for varen, indtil den er modtaget hos MI. MI ikke pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

8.7 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelse om at fortrydelsesretten udnyttes, er afgivet til MI inden fristens udløb.
8.8 Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes, at Køber har taget varen i brug, at varen er blevet beskadiget, mens Køber havde ansvaret for varen, eller at Køber har håndteret varen på anden måde, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

8.9 Såfremt fortrydelsesretten er gjort gældende, har Køber ansvaret for at returnere varen til MI uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Køber har givet meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Enhver returforsendelse skal betales af Køber.

8.10 MI er forpligtet til at tilbagebetale det beløb, som Køber har betalt, inklusive evt. fragt for forsendelsen til Køber (men ikke fragt for returforsendelsen til MI), ekspeditionsgebyr, afgifter, opkrævningsgebyr og lignende. Tilbagebetaling skal finde sted senest 14 dage efter, at MI har modtaget meddelelse om Købers beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Dog kan MI tilbageholde beløbet, indtil MI modtager varerne fra Køber, eller efter at fragtseddel er stillet til MIs disposition, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. Tilbagebetalingen vil ske via samme betalingsmetode, som Køber har brugt ved købet.

9. Personoplysninger

9.1 For en beskrivelse af MIs indsamling, opbevaring og brug af Købers personoplysninger henvises til MIs persondatapolitik, der findes på www.shopmi.dk.

10. Cookies

10.1 For en beskrivelse af MIs anvendelse af cookies henvises til MI’s cookiepolitik, der findes på www.shopmi.dk.

11. MIs oplysninger:

Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1
7100 Vejle
CVR-nr.: 20 78 17 93
E-mail: kundeservice@mi.dk
Tlf.: 76 40 86 10
12. Lovvalg

12.1 Alle uoverensstemmelser mellem Køber og MI skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt
eller delvist finde anvendelse.

13. Behandling af tvister ved tvistløsningsnævn og domstolene

13.1 Opfylder en eventuel tvist vedrørende køb af varer foretaget hos MI betingelserne for klagebehandlingen, kan Køber mod et gebyr indbringe tvisten ved Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, DK 2500 Valby, Telefon: 41 71 50 00. Klagen kan indgives online via hjemmesiden www.forbrug.dk under ”klag online”. For yderligere information henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk under klagebehandling.

 

 

Handelsbetingelser for erhvervskunder

"Maskinhandler Indkøbsringen A/S – Salgs- og leveringsbetingelser – handelskøb

 

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af Maskinhandler Indkøbsringen A/S, CVR-nr. 20 78 17 93 (herefter ”MI”), til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”).

1.2 Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser fra Køber, såsom i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor MI ikke gør indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.

1.3 Hvis MI skal fungere som gennemfaktureringsselskab for varer, som Køber har bestilt direkte hos MI´s underleverandører, så anses aftalen for at være indgået mellem Køber og MI’s underleverandør og i henhold til underleverandørens salgs- og leveringsbetingelser. 
2. Informationer i MI’s salgsmateriale og prislister
2.1 Oplysninger i MI’s brochurer, reklamer, produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne, tekniske data, dimensioner, vægt eller lignende er ikke bindende for MI. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer.
3. Ordrebekræftelse
3.1 MI’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Købers ordre er derfor først bindende for MI, når Køber modtager en skriftlig ordrebekræftelse fra MI. 
4. Priser
4.1 Alle MI’s priser oplyses Ex Works MI’s adresse, jf. Incoterms 2020, eksklusiv moms, skatter, afgifter, emballage, fragt, transportforsikring, montering og opstilling, medmindre andet skriftligt er aftalt.
4.2 Med mindre andet fremgår af MI’s tilbud eller ordrebekræftelse, forbeholder MI sig ret til at ændre priserne – også efter udstedelse af ordrebekræftelse – med omgående virkning i tilfælde af ændring i MI’s leverandørers priser, samt ved ændringer i valutakurser, told, fragt, forsikringstakst, skatter, offentlige afgifter og lignende.
5. Betalingsbetingelser
5.1 Med mindre andet skriftligt er aftalt, er MI’s betalingsbetingelser løbende måned + 12 dage fra fakturadato.
5.2 MI er berettiget til at fakturere Køber, når levering har fundet sted. Dette gælder også i forhold til delleverancer.
5.3 Hvis betaling sker efter forfaldstid, er MI berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldstidspunktet med 1 % pr. påbegyndt måned. Købers manglende betaling udgør en væsentlig misligholdelse og berettiger MI til at standse eventuelle yderligere aftalte leveringer og til at kræve alle tilgodehavender betalt straks.
5.4 MI er berettiget til når som helst at forlange, at Køber inden for fem dage stiller en efter MI’s vurdering betryggende sikkerhed for Købers fulde betalingsforpligtelse. MI er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil sikkerhed er stillet.
5.5 Hvis MI skal levere ad flere omgange, er MI berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt Køber er i misligholdelse med sin betalingsforpligtelse vedrørende en eller flere forudgående leverancer.
5.6 Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i MI’s krav på betaling, med mindre Købers modkrav skriftligt er anerkendt af MI eller fastslået ved endelig dom eller forlig. Reklamationer over det leverede berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede varer. Købers tilbageholdelse af betaling/modregning udgør i så fald væsentlig misligholdelse.
6. Ejendomsforbehold
6.1 MI forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således MI’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til parternes forretningsforhold er betalt af Køber.
6.2 Så længe det i punkt 6.1 omtalte ejendomsforbehold består, er Køber uberettiget til uden MI´s samtykke at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden måde disponere over det solgte eller dets tilbehør. Udlejning må kun finde sted efter skriftlig godkendelse. Køber er forpligtet til at omgås det solgte på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvilket MI eller dennes repræsentanter til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved eftersyn. Skifter Køber bopæl, skal MI skriftligt informeres herom. Køber er forpligtet til at holde det solgte brand- og tyverisikret for den fulde værdi samt at tegne lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringssummen tjener forlods til fyldestgørelse af MI´s tilgodehavende, for så vidt den ikke benyttes til reparation af det solgte. Køber må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra MI overlade det solgte til andre til reparation, med mindre reparation betales kontant.
7. Levering og leveringstingstid
7.1 Levering sker Ex Works MI’s adresse, jf. Incoterms 2020, medmindre andet skriftligt er aftalt. Dellevering er tilladt.
7.2 Undlader Køber at modtage leverancen ved levering, er MI berettiget til efter eget valg og for Købers regning og risiko at opkræve Køber lagerleje for opbevaring af leverancen, indtil Køber skriftligt giver meddelelse om, at Køber er parat til at modtage leverancen eller at ophæve aftalen vedrørende leverancen og kræve erstatning hos Køber. 
7.3 Leveringstiden fremgår af MI’s ordrebekræftelse. Foretager Køber ændringer i eller tilføjelse til den af MI bekræftede ordre, er MI berettiget til at ændre leveringstiden. En af MI foretaget udskydelse af leveringstiden med indtil 14 dage anses i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for MI. MI skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. 
7.4 Leverer MI ikke, når leveringstiden er kommet, er Køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for eventuelle skader eller avancetab, men Køber har ret til skriftligt at kræve levering inden en sidste rimelig frist, som ikke må være kortere end 14 dage. 
7.5 Skyldes forsinkelsen ved levering, at MI er i en situation, som angivet i pkt. 9 om force majeure, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere den af MI bekræftede ordre, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. MI skal i overnævnte tilfælde omgående meddele Køber ændringen af leveringstiden.
8. Forsinkelse
8.1 Leverer MI ikke inden for den sidste frist fastsat i medfør af punkt 7.4, og skyldes dette ikke force majeure eller nogen omstændighed, som Køber er ansvarlig for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til MI hæve aftalen for så vidt angår den del af leverancen, som er forsinket. Dette gælder dog ikke i det omfang, der er tale om varer specielt fremstillet til Køber, idet Køber i sådanne tilfælde under alle omstændigheder er pligtig til at aftage varerne uanset forsinkelse.
8.2 Uanset årsagen til forsinkelse bærer MI ikke noget erstatningsansvar som følge af forsinkelse hverken for direkte eller indirekte tab.
9. Force majeure
9.1 MI hæfter ikke for manglende opfyldelse af MI’s forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer opfyldelsen af den af MI bekræftede ordre, og som ligger uden for MI’s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, terror, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, påbud, forbud eller andre indgreb fra offentlige myndigheder, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving og produktions- og leveringsvanskeligheder.
9.2 Bestemmelsen i punkt 9.1 er gældende, uanset om opfyldelseshindringerne rammer MI selv eller en af MI valgt underleverandør.
10. Garanti
10.1 Serienummerstyrede varer skal være slutbrugerregistreret på www.mi.dk indenfor 14 dage efter levering til Købers kunde. Sker dette ikke, bortfalder garantien.
11. Reklamation og mangler
11.1 Ved levering skal Køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal Køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter levering, give MI skriftlig meddelelse herom til forsendelsen@mi.dk, med angivelse af hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden MI’s samtykke fritager MI for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Ved reklamationer over reparationer skal reklamationen registreres på www.mi.dk senest 30 dage efter udførslen af reparationen eller modtagelse af varen.
11.3 Skulle leverancen vise sig at være behæftet med mangler, påtager MI sig alene og efter eget valg inden for rimelig tid enten at afhjælpe manglen, foretage omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
11.4 Køber skal følge MI’s eventuelle instruktioner om forsendelse af de mangelfulde varer til MI.
11.5 Der foreligger ikke en mangel, hvis en fejl skyldes, at Køber ikke har fulgt MI’s instruktioner vedrørende leverancen, at der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af MI anviste, eller at Køber har udført reparationer, inden MI har haft lejlighed til at konstatere, om der foreligger en mangel.
11.6 MI påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler.
11.7 Foreligger der mangler ved en del af leverancen, er Køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelserne opregnet ovenfor i punkt 10.3. gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde Kontrakten med MI for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra Købers side betragtes som væsentlig misligholdelse.
11.8 MI’s mangelsansvar gælder kun mangler, som viser sig inden for ét år fra dagen for levering.
11.9 Såfremt Køberen har reklameret rettidigt, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som MI bærer ansvaret for, har MI ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført MI.
12. Produktansvar
12.1 MI’s produktansvar er underlagt dansk rets regler om produktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 12.
12.2. MI’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. MI er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med produktansvar.
12.3 MI’s produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til den til enhver tid resterende forsikringssum i henhold til MI’ produktansvarsforsikring.
12.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal MI straks informeres herom. Det indbyrdes forhold mellem Køber og MI skal dog altid afgøres i henhold til vilkårene i den af MI bekræftede ordre, herunder disse Betingelser, ved Retten i Kolding.
12.5 I den udstrækning MI måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde MI skadesløs i samme omfang, som MI’s ansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse begrænsninger i MI’s ansvar gælder ikke, hvis MI’s produktansvar kan henføres til grov uagtsomhed eller forsæt.
13. Ansvarsbegrænsning
13.1 MI er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader. 
14. Generelle bestemmelser
14.1 Køber er ikke berettiget til uden MI’s skriftlige samtykke at overdrage Købers rettigheder i henhold til den af MI bekræftede ordre til tredjemand.
14.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser eller den af MI bekræftede ordre er uigennemførlige, fordi de er i strid med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 
15. Værneting og lovvalg
15.1 Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler. 
15.2 Enhver tvist der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, den af MI bekræftede ordre eller i øvrigt mellem MI og Køber, herunder tvister vedrørende eksistensen og gyldigheden af den af MI bekræftede ordre, afgøres ved Retten i Kolding.

 

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til Maskinhandler Indkøbsringen A/S, Soldalen 1, 7100 Vejle – e-mail: kundeservice@mi.dk:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn/forbrugernes navne (*)
- Forbrugerens adresse/forbrugernes adresser (*)
- Forbrugerens underskrift/forbrugernes underskrifter (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke-relevante udstreges.